Лабораторна робота № 10 «Введення й виведення даних, робота зі змінними».

Мета:  Практично закріпити, вдосконалити та перевірити знання та вміння введення, виведення інформації різних типів, їх прості перетворення в Delphi.

Обладнання: ПК

Завдання

1 Створити папку D:\LR10, а в ній 3 папки Zadan1, Zadan2, Zadan3, в яких надалі зберігати створені проекти (FileSave Project as). Створити для проектів файли *.ехе (Project- Build_NamePro). Ярлики програм викладати на Робочий стіл.

Завдання 1. Створити проект, який реалізує розрахунок площі трикутника по трьом сторонам. Значення сторін вводе користувач. Після натискання кнопки Обчислити, програма повинна виводити результат – площу трикутника.   

 2Завдання 2 Створити проект, в якому в вікні програми користувач визначає довжину дистанції бігуна на змаганнях та час (хвилини та секунди). Результатом повинно бути значення швидкості бігуна в км/год. 3

Завдання 3 Створити проект, в якому відбувається перерахунок визначеної суми в долари та євро.

Висновок. 

 

Теоретичні основи

Запис арифметичних виразів на будь-якій мові програмування відрізняється від математичного запису горизонтальним принципом побудови, тобто операнди та знаки операцій запичуються послідовно один за іншим.

Наприклад:

 8 ~ (a*a*a+2*x)/(4*a-x);.                          9~ ((a+1)*(a+1)-2)/(4*(a-x)).

Табл.1     Стандартні функції Delphi:

Delphi

Коментарі, матем. форма

 

Delphi

Коментарі, матем. форма

Abs(x) | x | – абсол. величина х Trun(x) Ціла частина Х
Sqrt(x) √x – квадр. корень з х Int(x) Обнулить дробну частину
Sqr(x) x2 – квадрат числа Random Випадкове дійсне Î(0;1)
Exp(x) ех – експонента е Random(n) Випадкове ціле Î[0;n]

Табл.2     Функції перетворення

Функція

Значення функції

IntToStr (k) Рядок – відображення цілого k
FloatToStr (n) Рядок – відображення дійсного n
FloatToStrF(n, fffixed , k,m) Рядок – відображення дійсного n в форматі з фіксованою крапкою; k —загальна кількість символів, m — кількість цифр після десяткової точки.
StrToInt (s) Ціле – відображення рядка s
StrToFloat (s) Дійсне – відображення рядка s

Інструкція «Обчислити і присвоїти».

Формат :  <адреса результату>: = <звідки дані і як визначити результат>;

В лівій частині може бути вказана адреса – змінна, значення якої визначається або компонента вікна, яка повинна бути змінена. Права частина визначає, звідки беруть інформацію, які перетворення з нею треба виконати. Наприклад:

Label2.captin:=’Добрий день!’;        – текст помістити в вікні як нове значення мітки Label2;

S:=Edit1.text;      – інформація з рядку Edit1 – нове значення змінної S.

Image3.Visible:=true;         – змінити властивість Image3, тобто малюнок зробити видимим.

Label2.captin:= Edit1.text+’, вітаю!’;  – до тексту, введеному користувачем в рядок Edit1  додати вказаний текст і результат вивести в вікні як нове значення мітки Label2.

Приклад створення проекту до ЛР№ 10

Завдання 1: Відомі сторони трикутника – a, b, c. Знайти значення площі трикутника.

Постановка задачі: значення a, b, c – повинен визначати користувач в ході виконання програми. Результат – S повинна розраховувати програма і виводити для перегляду на екрані.

Інтерфейс – вікно програми повинно містити об’єкти для введення даних та друкування результату. Кнопка – після введення даних почати їх обробку.

Математична модель: доцільно для розрахунку використати формулу Герона:  10.

Розробка програми в середовищі Delphi складається з наступних етапів:

1.       Почнемо з створення форми.

♦ Змінимо її заголовок (властивість Caption, значення – Трикутник).

♦  Змінимо властивості, що визначають розмір форми та її розташування відносно верхньої і лівої границі екрану. Можна визначити колір, шрифт, тощо.

2.       Розстановка елементів інтерфейсу на формі

5

Label  4– мітка, використовується для виведення в вікні текстів.

Edit 3 – вікно введення, використовується для введення від користувача початкових даних.

Button 8 – кнопка. Як правило, при її натисканні повинна початись обробка введених даних і друкування результату.

3.       Створення процедури обробки події – натискання кнопки.

Щоб після натискання кнопки відбувались певні події, створимо процедуру обробки подїі – Button1Click. Подвійний клік миші по командній кнопці вставляє в проект шаблон процедури обробки події.

4.       Написання коду процедури обробки події.

Перед ключовим словом begin вставимо рядок з текстом, що описує змінні, які будуть використовуватись для розрахунку:

var a,b,c,p,s:real; f:string;  змінні a,b,c,p,sдійсні (real),   fтекстова (string).

Між словами begin і end вставимо команди, за якими повинна відбуватись обробка даних та виведення результату.

Треба знати, що будь-яка інформація на формі має текстовий формат. Навіть якщо користувач вводе числа, вони сприймаються як послідовність символів, тобто текст. Арифметичні операції можуть виконуватись тільки з даними в числових форматах. То ж перший крок обробки даних – переведення їх з текстового в числовий формат.

11

Ці команди визначають, що значення a, b, c будуть взяті з вікон введення на формі і з текстового формату (string)  будуть перетворенні в числовий формат дійсного типу (float).

Другий крок – арифметичні операції з даними. Як будувати арифметичні вирази сказано в теоретичних основах.

12  Ці команди визначають формули, за якими будуть здійснюватись розрахунки, а також адреси комірок ОП для результатів.

Третій крок: Отриманий результат матиме числовий формат. Тож щоб він був зрозумілим користувачу, перед виведенням його в компонент на формі, треба виконати перетворення даних з числового формату в текстовий.

13

Перетворення значення змінної S з числового формату дійсних чисел (float) в текстовий формат (string) та виведення в компоненті label5.

Прогон програми –3 .

5.        Збереження проекту:

1. Зберегти проект (меню File –  SaveProject As). Delphi запропонує зберегти модуль, потім файли проекту. Імена модуля і проекту повинні бути різні і містити тільки латинські літери.
2. Щоб в поточній папці створити і зберегти файл виконавчої програми (*.ехе), виконати команду з меню Proiect BuildNameProject.
3. Щоб почати створення нового проекту, треба виконати команду: меню FileNewApplication. При цьому Delphi опитує, чи треба зберегти попередній проект.

 6Завдання 2 Створити проект, в якому в вікні програми користувач визначає довжину дистанції бігуна на змаганнях та час (хвилини та секунди). Результатом повинно бути значення швидкості бігуна в км/год.

 7